Komisja historyczna

Lista członków komisji (PDF)

Komisja Historii Ogrodnictwa i Seniorów

 

I.

W okresie długoletniej działalności naszego Stowarzyszenia jedną z komisji była Komisja ds. Seniorów, powołana przez Zarząd Główny SITO w czerwcu 1989 r. Pierwszym przewodniczącym Komisji był kol. Witold Majlert, który sprawował tę funkcję nieprzerwanie do 1995 r, członkami byli koledzy i koleżanki- seniorzy naszego Stowarzyszenia, zarówno z oddziału warszawskiego, jak i innych oddziałów wojewódzkich: Jadwiga Dąbrowska, Róża Kosińska, Jan Fidler, Kazimierz Jeleński, Stefan Kawecki, Antoni Mączka, Kazimierz Nowak, Ludwik Smoczkiewicz i inni. Zadaniem Komisji było: zbieranie materiałów dotyczących historii ruchu stowarzyszeń i związków ogrodniczych w Polsce, upamiętnianie sylwetek wyróżniających się Kolegów ogrodników, opieka nad naszymi seniorami oraz grobami tych, którzy już odeszli, udział w pracy Głównej Komisji NOT ( Naczelnej Organizacji Technicznej) ds. Seniorów i inne z tej szerokiej tematyki, organizowano np. wycieczki dla seniorów do wybranych obiektów historycznych. Jubilaci i seniorzy, którzy ukończyli 70 lat otrzymywali listy gratulacyjne oraz dyplomy. Komisja wypełniła cele i zadania do jakich została powołana, a jej członkowie zasługują na uznanie.

 

II.

Komisja Historii Ogrodnictwa została powołana przez Zarząd Główny SITO w 1991 r., a jej przewodniczącym został Kol. Witold Lenkiewicz. W skład Komisji weszli kol.: Barbara Cyzio, Zofia Glotz, Róża Kosińska, Bożysław Mioduszewski, Witold Pawłowski, Ludwik Smoczkiewicz, Alfons Zielonko i inni.

Działalność Komisji to zbieranie materiałów: biograficznych do „Słownika biograficznego techników polskich”, dotyczących ogrodnictwa dla placówek naukowo-badawczych (jak archiwa i muzea), do opracowań historii SITO, popularyzacja SITO, udział w imprezach jubileuszowych i konferencjach, prace na rzecz federacji NOT i inne.

Praca Komisji została wykorzystana w publikacjach dotyczących historii NOT, historii SITO, a ponadto założono do opublikowania w „Słowniku biograficznym techników polskich” 22 biogramy ogrodników, które powiększyły listę już wcześniej tam zamieszczonych. Materiały dostarczone przez Komisję były wykorzystane w publicznych wystąpieniach i konferencjach organizowanych przez federację NOT. Również i ta Komisja wniosła bardzo duży wkład do powołanych wyżej celów i zadań. Wszystkim Kolegom i Koleżankom należą się nasze podziękowania i uznanie za pracę, którą wykonali.

 

III.

Komisja Historii Ogrodnictwa i Seniorów

W 1998 r. Zarząd Główny SITO przyjął uchwałę o powołaniu jednej Komisji przez połączenie Komisji ds. Seniorów i Komisji Historii (pod ww. nazwą). Przewodniczącym Komisji został kol. Witold Lenkiewicz, a w jej skład weszli m.in. kol.: Barbara Cyzio, Róża Kosińska, Zofia Glotz, Zofia Legańska, Maria Przedpełska, Witold Bittner, Witold Majlert, Antoni Michalski, Marian Skorża, Ludwik Smoczkiewicz i inni.

Zarząd Główny SITO postanowił również, że od tej pory przewodniczący Komisji lub upoważniona przez niego osoba będą reprezentantami SITO w komitecie redakcyjnym „Słownika biograficznego techników polskich”. Do tematyki dotyczącej Komisji powołano nowe zadanie, które wypłynęło na XVI Walnym Zjeździe Delegatów SITO, a mianowicie poczynienia starań o ustanowienie spośród „świętych i błogosławionych kościoła katolickiego” patrona ogrodników polskich. Sprawa ta jest, pomimo usilnych starań, ciągle „w załatwianiu”. Miło nam dodać, że do naszej idei przyłączył się polski Związek Ogrodniczy i dalej „ciągniemy” tę sprawę razem. Temat ten jest bezustannie poruszany podczas cyklicznych pielgrzymek ogrodników na Jasną Górę i będziemy drążyć go nadal, mamy nadzieję, że do szczęśliwego zakończenia.

W związku z chorobą i w jej następstwie śmiercią kol. Witolda Lenkiewicza, prac Komisji uległa, na ponad dwa lata, zawieszeniu. Komisja podjęła na powrót pracę w listopadzie 2009 r. po objęciu funkcji przewodniczącego Komisji przez kol. Jerzego Wizner- SITO Łódź, któremu to, ówczesny Zarząd Główny SITO tę funkcje powierzył. Również obecny Zarząd Główny SITO, wybrany na Walnym Zjeździe Delegatów w Rzeszowie, w maju 2011 r., stanął na stanowisku, że ma nadal nią kierować kol. Jerzy Wizner, co pozwoli na kontynuowanie pracy Komisji. W ostatnim okresie członkami Komisji byli kol. Barbara Cyzio, Wanda wawrzynek, Witold Bittner, Stefan Kranc, a także gościnnie zaproszeni nasi zasłużeni seniorzy, jak: Maria Przedpełska, Zofia Legańska i inni.

Funkcję sekretarza Komisji sprawuje nieprzerwanie Kol. Barbara Cyzio- wieloletni zasłużony Sekretarz generalny SITO, znająca doskonale wszystkie zagadnienia i procedury, według których działa Komisja.

Dotychczas, oprócz przewodniczącego Jerzego Wiznera, chęć pracy w Komisji wyraziły trzy osoby, wszystkie z oddziału warszawskiego SITO. Są to: Barbara Cyzio, Witold Bittner oraz Stefan Kranc. Ponieważ chcemy, aby Komisja była reprezentatywna dla całego Stowarzyszenia, ponawiamy apel do Kolegów z pozostałych oddziałów wojewódzkich o zgłaszanie swych przedstawicieli do pracy w Komisji. Zależy nam na osobach doświadczonych, posiadających wiedzę na tematy dotyczące pracy Komisji, a więc historii Stowarzyszenia, środowiska Seniorów itp. Liczymy na poważne potraktowanie tematu i czekamy na zgłoszenia.

 

IV.

Słownik Biograficzny Techników Polskich

Uchwałą Federacji NOT w 1989 r. został utworzony „Słownik biograficzny techników polskich”. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w federacji NOT. Organ ten powołano, aby ocalić od zapomnienia sylwetki i dorobek koleżanek i kolegów- członków NOT, którzy już odeszli. Są tam zamieszczane biografie ludzi o największych osiągnięciach społecznych i zawodowych dla poszczególnych branż i stowarzyszeń. Do chwili obecnej ukazały się 22 zeszyty „Słownika…”, corocznie wydawany jest 1 zeszyt, wyjątek stanowi rok 1992, w którym to ukazały się nr 4 i 5.

W dotychczasowych wydaniach jest zamieszczone ok. 100 biografii ogrodników i koleżanek i kolegów z SITO. Do 1991 r. sylwetki naszych kandydatów „do słownika” przedstawiała Komisja ds. Seniorów. Od ww. daty obowiązek ten spoczywa na Komisji Historii Ogrodnictwa i Seniorów. Cały czas czynimy starania, aby do każdego wydawanego zeszytu mieć opracowane biografie naszych członków. W związku z odejściem kol. Lenkiewicza powstała jednak pewna luka i obecnie usilnie się staramy, aby nadrobić powstałe zaległości. Nasz przedstawiciel, kol. J. Wizner bierze czynny i aktywny udział w posiedzeniach komitetu redakcyjnego, które odbywają się 2-4 razy w roku. Obecnie redakcja „Słownika…” mieści się w Muzeum Techniki w PKiN w Warszawie.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Opracowali:

Barbara Cyzio i Jerzy Wizner

 

 


Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »